FLASHNEWS
MARTHA MARIAM SAMAJAM
 
 
HISTORY OF MARTHA MARIAM SAMAJAM:

The Martha Mariam Samajam meets every Friday after Holy Qurbana. Bible classes,

conferences, and seminars are conducted regularly for their spiritual and moral development. 

During the monthly meetings, the following activities are undertaken.

  • Prayer
  • Praise and worship
  • Bible study (Under Vicar’s leadership)

THE OFFICE BEARERS OF MARTHA MARIAM SAMAJAM FOR 2022-2023
 ARE:


The primary goal of the Samajam is the spiritual development of the women in our church.

The above activities are only a part of the process to reach spiritual fulfillment in our daily life.

All women are welcome to participate in the life of the Samajam.

MOTTO OF THE SAMAJAM: PRAY – ACT – SHINE


അതു കൊണ്ടു നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിച്ചു എന്റെ വിധികൾ പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കേണം; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദേശത്തു നിർഭയം വസിക്കും.
- ലേവ്യപുസ്തകം 25:18
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ഉറപ്പിക്കും.
- കൊരിന്ത്യർ 1
യഹോവതന്നേ നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു; അവൻ നിന്നോടു കൂടെ ഇരിക്കും; നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയുമില്ല; നീ പേടിക്കരുതു, ഭ്രമിക്കയുമരുതു.
- ആവർത്തനം - അദ്ധ്യായം 31: 8
യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും.
- മത്തായി 7:7