MGOCYM

A group of young members of the MGOME, Muscat or St. Thomas Church as it was then known felt that it was crucial to forming a unit of the Orthodox Christian Youth Movement (OCYM) in our parish to promote fellowship and to devote themselves more to their spiritual development. Right from the very beginning, the new spiritual organization took an active part in all the activities organized by the parish including service-oriented initiatives, retreats and church functions such as Good Friday, Christmas etc.OUR SCHEDULED PROGRAMS FOR THE YEAR 2020-21

Dashamsham Nidhi: We are contributing the monthly Dashamsham from our youth members for helping the poor members of our youth through the genuine application.
OCYM Talent Scan 2020: All types of arts and sports activities.
Emergency Aid Fund: We have an emergency aid fund for helping in emergency situations.
Inter-Church Elocution Competition: (Mar Osthatiose Thirumeni).
Labour Camp Visiting, Blood Donation Camp
അതു കൊണ്ടു നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിച്ചു എന്റെ വിധികൾ പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കേണം; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദേശത്തു നിർഭയം വസിക്കും.
- ലേവ്യപുസ്തകം 25:18
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ഉറപ്പിക്കും.
- കൊരിന്ത്യർ 1
യഹോവതന്നേ നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു; അവൻ നിന്നോടു കൂടെ ഇരിക്കും; നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയുമില്ല; നീ പേടിക്കരുതു, ഭ്രമിക്കയുമരുതു.
- ആവർത്തനം - അദ്ധ്യായം 31: 8
യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും.
- മത്തായി 7:7